Son G�ncelleme01/10 : 10:28

HABER DETAYLARI

Dul maaþý þartlarý nelerdir?

21 AUSTOS 2014 PEREMBE 12:16

BU HABER 9091 KEZ OKUNDU

Dul maaþý þartlarý nelerdir?
Eþi ölen dul bayanlara dul maaþý baðlama hakkýnda bilgiler ve dul maaþý þartlarý ve kriterleri

Eþi vefaat eden dul bayanlara dul maaþý baðlanacaðý açýklandýktan sonra 35 bin kadýn baþvuru yaptý ama bunlarýn arasýnda sadece 25 bin kiþi hak kazanamadý dul maaþý þartlarýna takýldýlar.

Eþi ölen ve sigortasý olmayan bayanlar sayýn baþbakanýmýz tarafýndan duyurulan dul maaþý bayanlarý sevindirdi.

1 Nisan 2012 tarihinden itibaren hesaplardan çekebilecekler. Mayýs ayýndan itibaren iki ayda bir 500 lira ödenecek.Bu maaþlar Ziraat Bankasý ve PTT’den tahsil edilecek.

Yaþlýlýk aylýðý olanlarda dul maaþý alabilecek

Vatandaþlarýn kafasýný karýþtýran ‘Yaþlýlýk aylýðý alanlar, dul maaþý alabilecek mi?’ sorusunun cevabýna Bugün ulaþtý. Benzer durumda olup ‘Ben yaþlýlýk aylýðý deðil dul maaþý almak istiyorum’ diyen kadýn sayýsý þu ana kadar 2 bin kiþiyi buldu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý bu kiþilere ‘Bizden maaþ almanýz da bir sakýnca yok’ cevabýný verdi. 2022 sayýlý yasa çerçevesinde kocasý hayatta olmayýp 110 lira yaþlýlýk aylýðý alanlar 250 lirayý tercih edebilecekler. Hatta mahkeme kararýyla hem yaþlýlýk aylýðý hem dul maaþý almak da mümkün olabilecek.

Dul maaþý almak için yapýlmasý gerekilenler

Dul maaþý ala bilmek için þartlar nelerdir?

  • Kadýnlar, kayýtlý olduklarý il/ilçe sýnýrlarý içindeki Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakýflarý’na baþvuracak.
  • Baþvurudan itibaren tüm iþlemler, Bütünleþik Sosyal Yardým Bilgi Sistemi üzerinden yürütülecek.
  • Sistemde dosyasý bulunanlarýn, durumu güncellenecek ve mütevelli heyetine gönderilecek.
  • Dosyasý bulunmayanlar için dosya oluþturulacak. Hane ziyareti yapýlarak, sosyal inceleme raporu düzenlenecek yine mütevelli heyetine gönderilecek.
  • Baþvuru sahibi çalýþabilecek durumdaysa ÝÞKUR’a kaydý yapýlacak.
  • Yardým yapýlýp yapýlmayacaðýna mütevelli heyeti karar verecek.
  • Sosyal Yardýmlar Genel Müdürlüðü, nakdi yardýmý bankaya yatýracak.
  • Hak sahiplerinin sosyo-ekonomik ve medeni durumlarýnda deðiþiklik olup olmadýðý, her ay sistemden yapýlacak sorgulamalar ve her yýl yapýlacak sosyal incelemelerle takip edilecek.


Yorum Sistemi Disqus
ARA
Girdiiniz Miktarn KDV'si
Kdv Hari Kdv Dahil
KDV Hari Miktar
%
KDV Tutar
00.00 TL.
KDV Dahil Tutar
00.00 TL.

DOUM GN HESAPLA

Hangi gn doduunuzu merak ediyormusunuz? Aadaki from alanna doum
tarihinizi yazn HesapMatik sizin iin hangi gn doduunuzu hesaplasn
Doduunuz Gn :
Doduunuz Ay :
Doduunuz Yl :
Hemen Hesapla

MESAFE HESAPLA

Nereden :
Nereye :
Mesafe Hesapla
� Copyright 2014 - Hesapmatik.com Online Hesaplama Merkezi
Hesapmatik Tescilli bir markad�r t�m Haklar� Sakl�d�r.
Sitede yer alan hesaplama ara�lar�n�n ve makalelerin telif haklar� yazarlar�n kendilerine veya yetki verdikleri ki�ilere aittir. ��eri�in izin al�nmadan kopyalanmas� ve kullan�lmas� 5846 say�l� Fikir ve Sanat Eserleri Yasas�na g�re yasakt�r.