Son G�ncelleme01/10 : 10:28

HABER DETAYLARI

Yazarkasa Pos Nasýl Kullanýlýr? Videolu Anlatým

27 EYLL 2014 CUMARTES 15:23

BU HABER 16471 KEZ OKUNDU

Yazarkasa Pos Nasýl Kullanýlýr? Videolu Anlatým
Yeni uygulamaya giren ve mailye tarafýndan zorunlu hale getirilen yazarkasa pos sistemi hakkýnda bilinmeyenler kullaným hakkýnda videolar.

Yazarkasa Pos Nedir?

Yazar kasa bir firma, iþletme ya da þirkette yapýlan satýþ iþlemlerinin kayýt edilmesi için tasarlanmýþ olan makinelere verilen isimdir. 

Yazarkasa pos en kolay tanýmý ile kullanýlmakta olan yazar kasalar ile poslarýn birleþtirilmesi sonucu ortaya çýkan bir cihazdýr. Yazarkasa pos sayesinde hem poslardan hem de yazar kasalardan ayrý ayrý iþlem yapma derdi ortadan kalkmýþtýr. Bu sayede ödeme alýnan ancak yazar kasadan fiþ kesilmeyen alýþveriþlerin önüne geçilmiþtir.

Yazarkasa pos cihazýnýn zorunlu kullanýlmasý yürürlüðe girdi ve yakýn zamanda denetlemeler baþlayacaðý maliye tarafýndan bildirilmiþtir.

10 Ekim 2013 yani 01.10.2013 tarihinden itibaren bütün iþletmelere yazarkasa pos kullanma zorunluluðu getirilecektir. Maliye Bakanlýðýnýn yayýmladýðý 427 Sýra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliði’ne göre her iþletmede bu tarihten itibaren yeni nesil yazar kasa pos cihazlarýnýn olmasý gerekmektedir.

Yazarkasa Pos Nasýl Kullanýlýr?

Yazarkasa Pos cihazý hakkýnda bilinmeyenler ve geniþ anlatýmlý videolarý deðerli okurlarýmýzla paylaþýyoruz.

Videolarýn telif haklarý denizbank'a aittir.

Yazarkasa Pos Ara rapor Ýþlemi

Ara rapor iþlemi: Yazarkasada tutar seçilmemiþken kredi döviz tuþuna ardýndan giriþ tuþuna basýlýr. Karþýnýza gelen menüden 2 tuþlanarak iþyeri menü seçilir daha sonra gelen ekranda yine 2 tuþlanarak ararapor iþlem akýþýna geçilir ardýndan detay rapor almak için 1 tuþlanýr ve rapor alýnýr.

Yazarkasada tutar seçilmemiþken kredi döviz tuþuna ardýndan giriþ tuþuna basýlýr karþýmýza gelen menüden 2 tuþlanarak iþyeri menü seçilir, daha sonra gelen ekranda yine 2 tuþlanarak  ararapor iþlem akýþýna geçilir toplam rapor almak içinse 2 tuþlanýr ve rapor alýnýr.

Yazarkasa pos ara rapor nasýl alýnýr video

Yazarkasa Pos Hata Ýþlemi

Yazarkasa pos cihazýnda fallback yöntemiyle satýþ yapýlmasý yazarkasadan satýþ tutarý girilirkýsým seçilerek kredi döviz tuþuna ardýndan giriþ tuþuna basýlýr ve pos uygulamasýna geçilir, ekrana gelen standart menü seçeneði seçilerek giriþ tuþuna basýlýr, karþýmýza gelen ekrandan satýþ tuþuna basýlarak giriþ tuþuna basýlýr. Yazarkasadan gelen tutar ile devam edilmek isteniyorsa giriþ tuþuna basýlarak devam edilir, karþýmýza tutar doðrulama ekraný gelir tutar doðru deðil ise çýkýþ tuþuna basýlarak tutar ekranýna geri dönülür tutar doðru ise giriþ tuþuna basýlýr tutar iþleminden sonra kartý okutunuz mesajý görüntülenir.

Çipli kartlarda çipin okunamadýðý ve kartýn bozuk olduðu anlarda lütfen manyetik okuyucuyu kullanýnýz mesajý alýnýr kartýn manyetik alaný okutularak iþleme devam edilir.. Baðlantý saðlanýp onay alýndýktan sonra yazarkasa fiþi alýnarak müþteriye teslim edilir ve herhangi bir tuþa basarak iþyeri nüshasý alýnýr.

Eðer toplam tutarýn bir bölümü kredi kartýyla ödenecek ise yazar kasadan satýþ tutarý girilerek kýsým seçilerek kredi döviz tuþuna ardýndan giriþ tuþuna basýlýr ve pos uygulamasýna geçilir ekrana gelen standart menü seçilerek giriþ tuþuna basýlýr, karþýmýza gelen ekrandan satýþ iþlemi seçilerek giriþ tuþuna basýlýr.

Yazarkasa pos hata iþlemi Video

Yazarkasa Pos Slip Tekrarý Ýþlemi

Slip Tekrarý: Yazarkasada tutar seçilmemiþken kredi döviz tuþuna ardýndan giriþ tuþuna basýlýr karþýmýza gelen menüden 2 tuþlanarak iþyeri menü seçilir, daha sonra gelen ekranda 3 tuþlanarak slip tekrarý iþlem akýþýna geçilir. Kopyasý alýnmasý gerekilen son iþlem ise 1 tuþlanýr ardýndan iþyeri nüshasý için herhangi bir tuþa basýlýr, sonra müþteri nüshasý kopyasý için yine herhangi bir tuþa basýlýr. Yazarkasada herhangi bir tutar seçilmemiþken kredi döviz tuþuna ardýndan giriþ tuþuna basýlýr karþýmýza gelen menüden 2 tuþlanarak iþyeri menü seçilir daha sonra gelen ekranda 3 tuþlanarak slip tekrarý iþlem akýþýna geçilir, kopyasý alýnmasý istenilen iþlem gün sonu ise 2 tuþlanýr ve kopya alýnýr.

Yazarkasa pos slip iþlemi video

Yazarkasa Pos Günsonu iþlemi

Yazarkasa'da gün sonu iþlemi: Tutar seçilmemiþken kredi döviz tuþuna  ardýndan giriþ tuþuna basýlýr karþýnýza gelen menüden 2 tuþlanarak iþyeri menüsü seçilir daha sonra gelen ekrana 1 tuþlanarak gün sonu iþlem akýþýna geçilir baðlantý saðlanarak gün sonu tamamlanýr.

Detay rapor almak için 1 tuþlanýr ve rapor alýnýr. Yazarkasada tutar seçilmemiþken kredi döviz tuþuna ardýndan döviz tuþuna basýlýr karþýnýza gelen menüden 2 tuþlanarak iþyeri menü seçilir daha sonra gelen ekranda 1 tuþlanarak gün sonu iþlem akýþýna geçilir, toplam rapor almak için 2 tuþuna basýlýr ve rapor alýnýr.

Yazarkasa pos günsonu iþlemi video

Yazarkasa Pos Kart Bilgisi ile Satýþ iþlemi

Standart satýþ iþleminin kart bilgileri girilerek yapýlmasý:

Yazar kasadan satýþ tutarý girilir kýsým seçilerek kredi döviz tuþuna ardýndan giriþ tuþuna basýlýr ve pos uygulamasýna geçilir, ekrana gelen standart menü seçilerek giriþ tuþuna basýlýr, diðer ekranda satýþ menüsü seçilerek giriþ tuþuna basýlýr yazar kasadan gelen satýþ tutarýyla devam edilmek isteniliyorsa giriþ tuþuna basýlarak devam edilir, karþýnýza gelen ekranda tutar doðru deðil ise çýkýþ tuþuna basýlarak tutar ekranýna geri dönülür tutar doðru ise giriþ tuþuna basýlýr, tutar onayýndan sonra kartý okutunuz mesajý görüntülenir terminalinizin ve okutucunuzun manuel giriþ yetkisi varise bu ekranda kart numaralarý tuþlanarak devam edilir.

Yazarkasa pos kart bilgisi ile satýþ iþlemi video

Yazarkasa Pos Satýþ Ýptali Ýþlemi

Yazarkasa pos satýþ iptali ekran akýþlarý

Gün sonu yapýlmamýþ ve iþlem günü deðiþmemiþ ise iptal iþlemi yapýlabilir. Yazarkasada tutar seçilmemiþken kredi döviz tuþuna ardýndan giriþ tuþuna basýlýr ve karþýnýza gelen menüden fonksiyon menü seçilerek giriþ tuþuna basýlýr gelen menüden iptal menüsü seçilerek giriþ tuþuna basýlýr üye iþyeri þifresi girilir ve giriþ tuþuna basýlýr. Ýptal edilecek iþlemin iþlem numarasý seçilir ve giriþ tuþuna basýlýr kartý okutunuz mesajý alýnýri kartýn okutulmasý ardýndan iptal edilecek tutar seçilerek giriþ tuþuna basýlýr, gelen ekranda kart þifresi girilir ve giriþ tuþuna basýlýr.

Yazarkasa pos satýþ iptali videoYorum Sistemi Disqus
ARA
Girdiiniz Miktarn KDV'si
Kdv Hari Kdv Dahil
KDV Hari Miktar
%
KDV Tutar
00.00 TL.
KDV Dahil Tutar
00.00 TL.

DOUM GN HESAPLA

Hangi gn doduunuzu merak ediyormusunuz? Aadaki from alanna doum
tarihinizi yazn HesapMatik sizin iin hangi gn doduunuzu hesaplasn
Doduunuz Gn :
Doduunuz Ay :
Doduunuz Yl :
Hemen Hesapla

MESAFE HESAPLA

Nereden :
Nereye :
Mesafe Hesapla
� Copyright 2014 - Hesapmatik.com Online Hesaplama Merkezi
Hesapmatik Tescilli bir markad�r t�m Haklar� Sakl�d�r.
Sitede yer alan hesaplama ara�lar�n�n ve makalelerin telif haklar� yazarlar�n kendilerine veya yetki verdikleri ki�ilere aittir. ��eri�in izin al�nmadan kopyalanmas� ve kullan�lmas� 5846 say�l� Fikir ve Sanat Eserleri Yasas�na g�re yasakt�r.