Son Gncelleme25/03 : 16:32

KPSS Puan Hesaplama

Kamu personeli seçme sýnavý KPSS Puan Hesaplama aracýný kullanarak çözmüþ dolduðunuz tesetlerdeki doðru ve yanlýþ cevap sayýnýzý ilgili boþluklara yazarak puanýnýzý hesaplaya bilirsiniz.
Sitene Ekle
KPSS Puan Hesaplama Formu
Yanl saylarn bo brakarak ve doru says kutucuklarna net saylarnz yazarak da KPSS puannz hesaplayabilirsiniz.

Puanlama Tr

 

Doru

  

Yanl

Genel Yetenek

60 Soru

Genel Kltr

60 Soru

KPSS Nedir?

Kamu personeli seçme sýnavý adý ile hayatýmýza ortak olan sýnav sistemi diye adlandýrabilirz basit olarak. Kamu kurumlarýnda göre alacak personel adaylarýna uygulanan bu sýnav kendi içinde çeþitlilik göstermektedir.

KPSS (Kamu Personel Seçme Sýnavý) ilk olarak 1999 yýlýnda DMS adýyla yapýlan ve her yýl ÖSYM tarafýndan düzenlenen kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapýlan sýnavdýr. Sýnav 1999 ve 2000 yýllarýnda DMS, 2001 yýlýnda KMS ve 2002 yýlýndan itibaren de KPSS adýyla düzenlenmiþtir.

KPSS Türleri Nelerdir?

1.KPSS A
2.KPSS B
3.KPSS Öðretmenlik

KPSS Puaný Nasýl Hesaplanýr?

KPSS sýnavý puan hesaplamalarýnýzý hesapmatik web sitemiz üzerinden anýnda hesaplaya bilirsiniz. Hesaplama verileri aþaðýdaki gibidir.

Adaylarýn KPSS puanýnýn hesaplanmasýnda kullanýlan iþlem basamaklarý aþaðýda verilmiþtir.

KPSS puanýn belirlenmesinde o yýl sýnava giren öðrencilerin aritmetik ortalama ve standart sapma deðerleri belirleyici olmaktadýr.

Puanýn Hesaplanmasý

1-)Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eðitim Bilimleri Testleri için adayýn doðru cevaplarýndan yanlýþ cevap sayýsýnýn dörtte biri düþülerek ham puanlar bulunur.

2-)Ham Puanlara ait aritmetik ortalama ve standart kayma deðeri hesaplanýr.

3-)Adayýn ham puaný ,aritmetik ortalama ve standart kayma kullanýlarak standart puan hesaplanýr.

T  : Standart Puan

Adaya ait ham puan (yanlýþ cevaplarýn dörtte biri doðru cevaplardan çýkarýlarak elde edilen puan)

Sýnava giren bütün adaylarýn ham puanlarýnýn aritmetik ortalamasý

Sýnava giren bütün adaylarýn ham puanlarýnýn standart kaymasý

2. Üç ayrý Bölüm için hesaplanan standart puanlar
Genel Yetenek : 0,3 ile

Genel Kültür : 0,3 ile ve

Eðitim Bilimleri : 0,4 ile çarpýlarak aðýrlýklý standart puanlar (ASP) hesaplanýr.

3. ASP’lara iliþkin aritmetik ortalama ile standart kayma hesaplanarak aþaðýdaki formül ile KPSS puaný hesaplanýr.

KPSS =

ASP = Adayýn aðýrlýklý standart puaný

= Aðýrlýklý standart puan daðýlýmýna iliþkin aritmetik ortalama

S   = Aðýrlýklý standart puan daðýlýmýna iliþkin standart kayma

B   = ASP daðýlýmýnda en yüksek ASP

KPSS Nasýl Yapýlmaktadýr?

KPSS sýnav Cumartesi günü iki oturumda yapýlmaktadýr.

Memur Adaylarý sadece sabah oturumuna
Öðretmen Adaylarý her iki oturumda girmek zorundadýr.

Sabah Oturumu
Genel Yetenek:
Matematik 30 soru  
Türkçe 30 Soru

Genel Kültür:
Tarih: 30 soru
Coðrafya:18 soru
Anayasa: 12 soru

Toplam: 120 soru
Sýnav Süresi: 2 saattir

Öðle Oturumu
Eðitim Bilimleri
Geliþim Psikolojisi: 12 soru
Öðrenme Psikolojisi: 30 soru
Rehberlik: 18 soru
Program Geliþtirme: 12 soru
Eðt.Bil.giriþ ve Sýnýf Yön. 6 soru
Öðretim Yöntem Tek. 24 soru
Ölçme ve Deðerlendirme 18 soru

Toplam : 120 soru Sýnav Süresi: 2,5 saattir

Yorum Sistemi Disqus
ARA
Girdiiniz Miktarn KDV'si
Kdv Hari Kdv Dahil
KDV Hari Miktar
%
KDV Tutar
00.00 TL.
KDV Dahil Tutar
00.00 TL.

DOUM GN HESAPLA

Hangi gn doduunuzu merak ediyormusunuz? Aadaki from alanna doum
tarihinizi yazn HesapMatik sizin iin hangi gn doduunuzu hesaplasn
Doduunuz Gn :
Doduunuz Ay :
Doduunuz Yl :
Hemen Hesapla

MESAFE HESAPLA

Nereden :
Nereye :
Mesafe Hesapla
Copyright 2014 - Hesapmatik.com Online Hesaplama Merkezi
Hesapmatik Tescilli bir markadr tm Haklar Sakldr.
Sitede yer alan hesaplama aralarnn ve makalelerin telif haklar yazarlarn kendilerine veya yetki verdikleri kiilere aittir. eriin izin alnmadan kopyalanmas ve kullanlmas 5846 sayl Fikir ve Sanat Eserleri Yasasna gre yasaktr.