Son G�ncelleme01/10 : 11:29

Zekat Hesaplama

Zekat hesaplama aracýný kullanarak vermeniz gereken zekat miktarýný hesaplaya bilirsiniz. Hesaplama için varlýklar ve borçlar alanlarýný doldurarak hesapla butonuna týklayýnýz.
Sitene Ekle
Zekat Hesaplama Formu
TL Varlklarnz :
USD Varlklarnz :
EURO Varlklarnz :
Gram Altnlarnz : Gram
eyrek Altnlarnz : Adet
Yarm Altnlarnz : Adet
Tam Altnlarnz : Adet
Cumhuriyet Altnlarnz : Adet
Ata Altn : Adet
14 Ayar Altn : Gram
18 Ayar Altn : Gram
22 Ayar Bilezikleriniz : Gram
Gmleriniz : Gram
TL Borlarnz :
USD Borlarnz :
EURO Borlarnz :
* Tahsilat kesin olan alacaklarnz da varlklarnza ekleyiniz

Zekat Hesaplama

Zekat hesaplamalarýnýzý kolay ve pratik bir þekilde hesaplamak için hesapmatik zekat hesaplama aracýný kullana bilirsiniz. Zekat hesaplama formunda bulunan alanlarý eksiksiz doldurunuz. Hesaplama aracýnda bulunan alanlarý gram veya adet þeklinde belirtiniz.

Zekat Hesaplama Aracý Nasýl Çalýþýr?

Hesapmatik zekat hesaplama aracý tüm altýn ve yabancý para birimlerini anlýk güncel kurlar üzerinden hesaplar ve borç kýsmýnda yazýlý tutarý otomatik olarak düþer.

Hesaplama aracýmýz doðru sonuç verdiði onaylanmýþtýr.

Zekat miktarý nasýl hesaplanýr?

Kiþi ticaret erbabý ise iþyerindeki mallarýn alýþ fiyatýna göre toplam tutarý, birikmiþ parasý var ise bu biriken paranýn zekatý verilmelidir. Zekat verilmesi için eldeki varlýklarýn üzerinden 1 yýl geçmiþ olmasý ve nisap miktarýndan çok olmasý gerekmektedir. Kiþinin zekat vermesi gereken tutar ise zekata tabi varlýklarýn toplam deðerinin %2.5`i ya da bir baþka deyiþle 1/40`ý kadarýdýr.

Zekat Nedir?

Zekat kelime olarak; temizlik, artmak, bereketli olmak, iyi ve düzgün olmak anlamýna gelir. Terim olarak Þeriatte "asli ihtiyaçlar" dýþýnda nisap miktarý mala sahip olan ve bu sebeple zengin sayýlan Müslüman'ýn, bu zenginliði üzerinden 1 tam yýl geçtiðinde vermesi gereken verginin adýdýr.

Veren kimseyi cimrilikten, kirlerinden ve günahlardan temizlediði ve malýnda berekete vesile olduðuna inanýldýðý için, kelime manasý ile dinî manasý arasýnda bir bað kurulur.

Zekât vermenin þartlarý nelerdir?

  • Müslüman olmak.
  • Akýllý-Balið çaðýna girmek.
  • Özgür olmak.
  • Asli ihtiyaçlar dýþýnda, Nisap miktarý (80 gr altýn veya eþdeðeri) mala sahip olmak, ve bu malýn veya deðerinin kiþi üzerinde iken 1 yýl geçmesi,
  • Zekâtý verilecek malýn kiþinin mülkiyetinde olmasý (Alacak, rehin veya tahsil edilemeyen cinsten olmamasý)

Zekât vermenin bir þartý da borçlu olmamaktýr; bir borçlu elindeki parayla önce borcunu ödemeli. Borçlu olana zekât farz deðildir.

Zekât kimlere verilir?

Zekat kimlere verilmelidir sýkca sorulan sorulardan biridir sürekli olarak tartýþýlan bir konudur.

Zekât'ýn kimlere verileceði ile ilgili görülen ayet þu dur:

"Sadakalar, Allah'tan bir yükümlülük olarak, yoksullara, düþkünlere, bu konuda çalýþan görevlilere, sempatizanlara, kölelerin özgürlüðü için, borçlulara, Allah yoluna ve yolda kalmýþlara verilmeli. Allah Bilendir, Bilgedir."

Zekat ile ilgili ayetler ve hadisler

Zekâtýn, hicretin ikinci yýlýnda, Ramazan orucundan sonra farz kýlýndýðýna inanýlýr.

Kur'anda zekâttan Ahzap Suresi 33, Araf 156, Bakara 43, 83, 110, 177, 277, Beyyine 5, Enbiya 73, Fussilet 7, Hac 41, 78, Lokman 4, Maide 12, 55, Meryem 31, 55, Mücadele 13, Müminun 4, Müzzemmil 20, Neml 3, Nisa 77, 162, Nur 37, 56, Rum 39, Tevbe 5, 11, 18, 60, 71. ayetlerinde bahsedilir.

"Ýman edip iyi iþler yapan, namaz kýlan ve zekât verenler, onlarýn mükâfatlarý Rableri katýndadýr." (Bakara Suresi: 277) Bu ayette beraber anýlan namaz ve zekât Kur'anda ayný ifade ile birçok yerde daha tekrarlanýr. Detaylar>>

Nekadar zekat vermeliyim?

Zekat'ýn oranlarý

  • Altýn, gümüþ, para, ticaret mallarý ile koyun ve keçiden 1/40 oranýnda,
  • Ýnek, manda ve benzeri büyükbaþ hayvanlardan 1/30 oranýnda,
  • Tarým ürünlerinden 1/10 oranýnda zekat verilir. Eðer bir kimse bu ürünleri yetiþtirirken para harcayarak sulama yapýyorsa 1/20 oranýnda zekat verir.
  • Devenin zekatý olarak ise 5 deve için 1 koyun verilir.
  • Kira geliri getiren ev, dükkan, fabrika, motorlu araçlar, makine gibi mallarýn net gelirlerinden 1/10 veya brüt gelirden 1/20 oranýnda zekat vermek gerekir.

Nisap Miktarý Kaçtýr Nasýl Hesaplanýr?

Nisap miktarý 80.18 gram altýnýn veya 80.18 gram altýnýn karþýlýðý olan paraya sahip olan kiþi dinen zengin sayýlýr. Bu miktara sahip olan her müslüman varlýðý üzerinden 1 yýl geçtikten sonra zekatýný vermek zorundadýr. Ayrýca bu miktara sahip olan herkes kurban kesmekle mükelleftirler.

Nisap miktarý dini kitaplar rehber alýnarak diyanet iþleri baþkanlýðýnca belirlenir.

Güncel nisap miktarýný veya toplam vermeniz gereken zekat borcunu zekat hesaplama aracýný kullanarak öðrene bilirsiniz.

Yorum Sistemi Disqus
ARA
Girdiiniz Miktarn KDV'si
Kdv Hari Kdv Dahil
KDV Hari Miktar
%
KDV Tutar
00.00 TL.
KDV Dahil Tutar
00.00 TL.

DOUM GN HESAPLA

Hangi gn doduunuzu merak ediyormusunuz? Aadaki from alanna doum
tarihinizi yazn HesapMatik sizin iin hangi gn doduunuzu hesaplasn
Doduunuz Gn :
Doduunuz Ay :
Doduunuz Yl :
Hemen Hesapla

MESAFE HESAPLA

Nereden :
Nereye :
Mesafe Hesapla
� Copyright 2014 - Hesapmatik.com Online Hesaplama Merkezi
Hesapmatik Tescilli bir markad�r t�m Haklar� Sakl�d�r.
Sitede yer alan hesaplama ara�lar�n�n ve makalelerin telif haklar� yazarlar�n kendilerine veya yetki verdikleri ki�ilere aittir. ��eri�in izin al�nmadan kopyalanmas� ve kullan�lmas� 5846 say�l� Fikir ve Sanat Eserleri Yasas�na g�re yasakt�r.