Son G�ncelleme01/10 : 10:28

Çekiliþ Aracý

Çekiliþ Aracýný kullanarak kolay ve hýzlý bir þekilde çekiliþlerinizi yapýn. Yedek kazananlar olmasýný istiyorsanýz onay butonunu iþaretlemeyi unutmayýnýz.
Çekiliþ Aracý Formu
Katlmclar
Ka Kii Kazanacak
Yedek kazananlar olsunmu?

Çekiliþ aracý

Çekiliþ aracý birden fazla kullanýcýnýn katýldýðý ve aralarýndan sizin belirleyeceðiniz kazanan kiþi sayýsý kadar kullanýcýyý belirleyen bir sistemdir.

Her satýra çekiliþe katýlacak kiþilerin adý veya temsilen bir numara yazýlýr ve sorgulandýðýnda belirlediðiniz kadar kiþi yarýþmayý kazanmýþ olur.

Çekiliþ aracý formu random bir þekilde kazananlarý belirler.

Çekiliþ Nedir?

Birden fazla kiþinin katýldýðý enaz bir kiþinin kazandýðý bir sistemidir. Örneðin bir kurumsal firma yarýþmaya katýlanlar arasýndan 1 kiþiye otomobil vereceðini duyurur yarýþmaya katýlan kiþi sayýsý 1500 yarýþmayý kazanacak kiþi sayýsý 1 yarýþma birincisini belirlemek için random bir þekilde iþleyen bir sistem kullanmak veya manuel olarak torba usülü çekiliþ yapmak zorundadýrlar. Bu tür iþlemlerinizi hesapmatik çekiliþ aracýný kullanarak gerekçekleþtire bilirsiniz. Çekiliþler katýlýmcýlarýn itiraz etmediði sistemlerden biridir.

Çekiliþ yapma programý , çekiliþ yapma sitesi , çekiliþ yap

Yorum Sistemi Disqus
ARA
Girdiiniz Miktarn KDV'si
Kdv Hari Kdv Dahil
KDV Hari Miktar
%
KDV Tutar
00.00 TL.
KDV Dahil Tutar
00.00 TL.

DOUM GN HESAPLA

Hangi gn doduunuzu merak ediyormusunuz? Aadaki from alanna doum
tarihinizi yazn HesapMatik sizin iin hangi gn doduunuzu hesaplasn
Doduunuz Gn :
Doduunuz Ay :
Doduunuz Yl :
Hemen Hesapla

MESAFE HESAPLA

Nereden :
Nereye :
Mesafe Hesapla
� Copyright 2014 - Hesapmatik.com Online Hesaplama Merkezi
Hesapmatik Tescilli bir markad�r t�m Haklar� Sakl�d�r.
Sitede yer alan hesaplama ara�lar�n�n ve makalelerin telif haklar� yazarlar�n kendilerine veya yetki verdikleri ki�ilere aittir. ��eri�in izin al�nmadan kopyalanmas� ve kullan�lmas� 5846 say�l� Fikir ve Sanat Eserleri Yasas�na g�re yasakt�r.