Son G�ncelleme01/10 : 12:29

Ýhbar Tazminatý Hesaplama

Ýhbar tazminatý hesaplama ve ihbar süresi hesaplama için formdaki alanlarý doldurunuz.
Sitene Ekle
Ýhbar Tazminatý Hesaplama Formu
e Balama Tarihi :
ten Ayrlma Tarihi :
Aylk Brt Maa : TL. (rn. 1500)
Aylk Brt Ek cretler : TL. (rn. 100)
Yllk Brt kramiye : TL. (rn. 1500)

Ýhbar Tazminatý Nedir?

Ýhbar tazminatý, iþçinin iþ kanunundan doðan hakkýdýr. Çeþitli sebeplerle iþten çýkartýlan iþçiye çalýþma süreleri göz önünde bulundurularak verilen tazminattýr.

4857 sayýlý Ýþ Kanununun 17 nci maddesi uyarýnca, belirsiz süreli yani ne zaman sona ereceði önceden belirlenmemiþ olan iþ sözleþmesinin (hizmet akdinin), iþveren veya iþçi tarafýndan tek taraflý olarak sona erdirileceði durumlarda, sözleþmeyi sona erdirecek tarafýn maddede belirtilen süre kadar önceden karþý tarafa haber vermesi gerekmektedir. Buna ihbar süresi veya ihbar öneli denir.

Bu süreye uymadan, yani maddede belirtilen süre kadar önceden karþý tarafa haber vermeksizin iþ sözleþmesini fesheden iþçi veya iþverenin karþý tarafa iþçinin ihbar süresi kadar ücreti tutarýnda tazminat ödemesi gerekir ki buna da ihbar tazminatý denir.

ihbar tazminatýna hak kazanma þartlarý nelerdir?

Ýþçinin iþyerine ve iþverene baðlýlýðýný, iþ sözleþmesi ile üstlendiði sorumluluðunu iyi niyetli þekilde ve layýkýyla yerine getirmesini saðlamak maksadýyla, iþsiz kaldýðý dönemde geçimini temin edebilmesi için iþçiye kanunda öngörülen hallerden biri ile, iþinden ayrýlmasý ve yine kanunda öngörülen asgari sürenin üstünde çalýþmasý durumunda kýdem tazminatý ödenir.

Ýþçilerin kýdem tazminatlarýný hangi hallerde alabilecekleri 1475 sayýlý Ýþ Kanunu’nun 14. maddesinde sýrasýyla verilmiþtir. Bu kanuna göre iþçinin kýdem tazminatýný hakediþ koþullarý ve iþ kanunu maddeleri þu þekildedir.

4857 sayýlý Ýþ Yasasý kapsamýnda “iþçi” olma koþulu

Kýdem tazminatýna hak edebilmek için gerekli ilk koþul, “hizmet akdine dayalý çalýþma”, yani “iþçi” olmadýr. Ancak, kýdem tazminatýný alacak iþçi; Ýþ Kanunu’nun 4. maddesinde Kanun kapsamý dýþýnda tutulan “iþ” ve “iþyerleri” dýþýnda kalan iþyerlerinde çalýþmamasý gerekir. Zira söz konusu iþyerleri hakkýnda 4857 sayýlý Ýþ Kanunu hükümleri uygulanmamaktadýr.

Bir yýl çalýþmýþ olma koþulu

Kýdem tazminatýna hak kazanabilmek için en az bir yýllýk sürenin doldurulmasý zorunludur. Ýþçinin ayný iþyerinde fasýlalarla veya ayný iþverene ait farklý iþyerinde çalýþmasý çalýþtýðý toplam sürelere göre kýdem tazminatý almasý gerekir.

Hizmet akdinin 4857 (1475) sayýlý Yasa’da belirtilen sebeplerle sona ermesi koþulu

Ýþçinin kýdem tazminatýna hak kazanabilmesi için; iþçinin (1475 sayýlý eski Ýþ Kanunu’nun 14. maddesinin 4857 sayýlý yeni Ýþ Kanunu’na uyarlanmasý sonucu) Kanun’da belirtilen sebeplerle sözleþmesinin fesih edilmesi gerekir. Kanun’a göre; iþçinin hizmet akdinin sona ermesi sebepleri þöyledir.

1- Ýþveren tarafýndan iþten çýkarýlma: Ýþveren tarafýndan 4857/25. Madde’nin -II- numaralý bendinde gösterilen “Ahlak ve iyi niyet kurallarýna uymayan haller ve benzerleri” sebebi hariç “Saðlýk sebepleri, zorlayýcý sebepler, iþçinin gözaltýna alýnmasý veya tutuklanmasý halinde devamsýzlýðýn 17. Madde’deki bildirim süresini aþmasý” sonucu iþinden çýkarýlan iþçi kýdem tazminatýný alabilecek hakký kazanýr.

2- Ýþçi tarafýndan haklý sebeplerle iþten çýkma: Ýþçinin 4857/24. Madde uyarýnca “Saðlýk sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarýna uymayan haller ve benzerleri, zorlayýcý sebepler” ile iþinden ayrýlan iþçi kýdem tazminatýný alabilecek hakký kazanýr. 4857/24. Madde’ye göre, süresi belirli olsun veya olmasýn iþçi, kanunda yazýlý hallerde iþ sözleþmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir; ancak iþçi bu durumda sadece kýdem tazminatýný isteyebilirken, ihbar tazminatý isteyemez.

3- Askere gitme: Muvazzaf askerlik hizmeti dolayýsýyla, iþ sözleþmesinin sona ermesi sonucu hak eder. Ancak iþten ayrýldýðýnýn belli edilmesi için askerlik þubesinden alýnmýþ ‘sülüs’ün iþverene verilmesi gerekir.

4- Emeklilik ânýnda: Baðlý bulunduklarý kanunla kurulu kurum veya sandýklardan yaþlýlýk, emeklilik veya malullük aylýðý yahut toptan ödeme almak amacýyla iþ sözleþmesinin sona ermesi ile iþçi kýdem tazminatýný alabilecek hakký kazanýr.

5- Emekli olmadan iþten çýkma: 506 sayýlý Kanun’ca öngörülen sigortalýlýk süresini ve prim ödeme gün sayýsýný tamamlayarak (15 yýl 3600 gün þartý da dâhil) kendi isteði ile iþinden ayrýlan iþçi kýdem tazminatý hakký kazanýr

6- Kadýn iþçinin evlenmesi: Kadýnýn evlendiði tarihten itibaren bir yýl içersinde kendi arzusu ile iþ sözleþmesini sona erdirmesi durumunda kýdem tazminatýný alabilecek hakký kazanýr.

Ýhbar tazminatý yasal kesintileri

Ýhbar tazminatý almaya hak kazanmýþ olanlara toplam ödene ücretten gelir vergisi ve damga vergisi (%0.759) kesintisi yapýlýr.

Ýhbar süresi nasýl belirlenir?

Bildirim Süreleri ve Ýhbar Tazminatý Tutarlarý

6 aydan az olan çalýþma dönemi için ihbar süresi
2 hafta
2 Haftalýk Ücret

6 aydan 1,5 yýla kadar olan çalýþma dönemi için ihbar süresi
4 hafta
4 Haftalýk Ücret


1,5 yýldan 3 yýla kadar olan çalýþma dönemi için ihbar süresi
6 hafta
6 Haftalýk Ücret

3 yýldan fazla olan çalýþma dönemi için ihbar süresi
8 hafta
8 haftalýk Ücret

Ýhbar sürenizi Ýhbar tazminatý hesaplama aracýndan online olarak öðrene bilirsiniz.

Kýdem tazminatýnýzý hesaplamak için kýdem tazminatý hesaplama formumuzu kullanabilirsiniz.

Yorum Sistemi Disqus
ARA
Girdiiniz Miktarn KDV'si
Kdv Hari Kdv Dahil
KDV Hari Miktar
%
KDV Tutar
00.00 TL.
KDV Dahil Tutar
00.00 TL.

DOUM GN HESAPLA

Hangi gn doduunuzu merak ediyormusunuz? Aadaki from alanna doum
tarihinizi yazn HesapMatik sizin iin hangi gn doduunuzu hesaplasn
Doduunuz Gn :
Doduunuz Ay :
Doduunuz Yl :
Hemen Hesapla

MESAFE HESAPLA

Nereden :
Nereye :
Mesafe Hesapla
� Copyright 2014 - Hesapmatik.com Online Hesaplama Merkezi
Hesapmatik Tescilli bir markad�r t�m Haklar� Sakl�d�r.
Sitede yer alan hesaplama ara�lar�n�n ve makalelerin telif haklar� yazarlar�n kendilerine veya yetki verdikleri ki�ilere aittir. ��eri�in izin al�nmadan kopyalanmas� ve kullan�lmas� 5846 say�l� Fikir ve Sanat Eserleri Yasas�na g�re yasakt�r.