Son G�ncelleme01/10 : 12:29

Bireysel Ýhtiyaç Kredisi Hesaplama

Ýhtiyacýnýz olan bireysel ihtiyaç kredisi tutarýný yazarak aylýk ödeme planýnýzý ve toplamda ödeyeceðiniz tutarý online olarak hesaplaya bilirsiniz.
Sitene Ekle
Ýhtiyaç Kredisi Hesaplama Formu
Kredi Tr :
Bireysel htiya Kredisi Ticari htiya Kredisi
Kredi Hesaplama ekli :
Alacanz toplam kredi tutaryla hesaplayn
deyeceiniz aylk taksitle hesaplayn
Hesaplanacak Kredi Tutar :
TL. (rn. 5000)
Ka Taksit Hesaplanacak :
(rn. 12)
Faiz Oran :
(rn. 1.64)

Ýhtiyaç Kredisi Nedir?

Ýhtiyaç / Nakit Kredisi, bankalar tarafýndan nakit ihtiyacýnýzý karþýlamak üzere sunulan bir kredi türüdür.

Bankalar arasýnda farklýlýk gösterse de genellikle 60 ay'a kadar vadelendirilir. Toplam olarak 30.000 TL üst sýnýrlýdýr kiþiden kiþiye veya bankadan bankaya bu oran deðiþe bilir.

Ýhtiyaç kredileri, kiþinin ihtiyacýna göre bankalarca özelleþtirilerek farklý isimlendirilebilir. Örneðin; Evlilik Kredisi, Eðitim Kredisi, Tatil Kredisi, Saðlýk Kredisi vb. gibi isimlerde olabilir. Ýhtiyaç kredisi ürünleri TL ya da Döviz, Sabit ya da Deðiþken faizli olarak kullanýlabilir. Bankalar belirli dönemlerde kampanyalar hazýrlayarak avantajlý kredi kullandýrma imkaný sunarlar.

Bireysel Ýhtiyaç Kredisi Hesaplama Formu

Deðerli kullanýcýlarýmýz için pratik hesaplama araçlarý üretmeye ve sürekli geliþtirmeye devam ediyoruz. Bireysel ihtiyaç kredisi hesaplama formunu kullanarak aylýk ödemeniz gereken taksit tutarlarýný, toplam vade sonunda ödeyeceðiniz tutarlarý ve kesintileri anlýk online olarak hesaplaya bilirsiniz.

Hesaplama yaparken boþ alanlarý doldurmaya lütfen özen gösteriniz.

Kredi türlerine göre farklý vergilendirme oranlarý olduðu için ihtiyacýnýz doðrultusunda kategori seçmenizi doðru sonuç almanýz açýsýndan öneririz.

Ýhtiyaç kredisi baþvurusu nasýl yapýlýr?

Kredi baþvurularý günümüzde online olarak internet üzerinden veya sms aracýlýðýyla, mobil uygulamalarla anlýk olarak yapýla bilmektedir. Dilerseniz baþvuruda bulunmak istediðiniz banka þubesine giderek baþvuru iþlemlerinizi yapa bilirsiniz. Ýhtiyaç kredisi baþvurularý ilgili kurumlar tarafýndan oldukça kýsa bir süre içerisinde cevaplanmaktadýr.

En fazla ne kadar ihtiyaç kredisi alýnabilir?

Türkiyedeki bankalar genel olarak maximum 30.000 TL tutarýnda bireysel ihtiyaç kredisi kullandýrmaktadýr bu tutar üzerine onay verilmeketedir. Bankalar 30.000 TL kredi sýnýrýna kadar ipotek istemez.

Yüksek tutardaki ihtiyaçlar için 30.000 TL ve üzeri ipotekli ihtiyaç kredisi kullanýlýr. Ýpotekli ihtiyaç kredisinde banka tüketiciye ait bir gayrimenkulü (ev, iþyeri veya arsa) ipotek olarak alýr ve karþýlýðýnda ihtiyaç kredisini nakit olarak kullandýrýr.

BSMV Nedir? BSMV Kesinti Oranlarý

BSMV, Banka Sigorta Muameleleri Vergisi`dir. BSMV, kar üzerinden hesaplanarak resmi kurumlara ödenmek üzere banka veya ilgili kurum tarafýndan müþterilerinden tahsil edilmektedir. Ýhtiyaç kredilerinde faiz üzerinden %5 oranýnda BSMV tahakkuk etmektedir.

Taþýt Kredisi       : %5 BSMV yansýtýlýr.
Ýhtiyaç Kredisi    : %5 BSMV yansýtýlýr.
Konut Kredisi     :  Bsmv yansýtýlmamaktadýr.

KKDF Nedir? KKDF Kesinti Oranlarý

Ýhtiyaç kredilerinde faiz üzerinden %15 oranýnda KKDF tahakkuk etmektedir.

KKDF, Kaynak Kullanýmý Destekleme Fonu`dur.

KKDF, kar üzerinden hesaplanarak resmi kurumlara ödenmek üzere banka veya ilgili kurum tarafýndan müþterilerden tahsil edilmektedir.

Yorum Sistemi Disqus
ARA
Girdiiniz Miktarn KDV'si
Kdv Hari Kdv Dahil
KDV Hari Miktar
%
KDV Tutar
00.00 TL.
KDV Dahil Tutar
00.00 TL.

DOUM GN HESAPLA

Hangi gn doduunuzu merak ediyormusunuz? Aadaki from alanna doum
tarihinizi yazn HesapMatik sizin iin hangi gn doduunuzu hesaplasn
Doduunuz Gn :
Doduunuz Ay :
Doduunuz Yl :
Hemen Hesapla

MESAFE HESAPLA

Nereden :
Nereye :
Mesafe Hesapla
� Copyright 2014 - Hesapmatik.com Online Hesaplama Merkezi
Hesapmatik Tescilli bir markad�r t�m Haklar� Sakl�d�r.
Sitede yer alan hesaplama ara�lar�n�n ve makalelerin telif haklar� yazarlar�n kendilerine veya yetki verdikleri ki�ilere aittir. ��eri�in izin al�nmadan kopyalanmas� ve kullan�lmas� 5846 say�l� Fikir ve Sanat Eserleri Yasas�na g�re yasakt�r.