Son G�ncelleme01/10 : 10:28

Gebelik Hesaplama

Gebelik hesaplama aracýmýzý kullanarak kaç haftalýk hamile olduðunuzu, tahmini doðum tarihinizi ve doðuma kaç gün kaldýðýný öðrenebilirsiniz.
Gebelik Hesaplama Formu
Hesaplama ekli :

Tarih :   

Gebelik Nedir?

Gebelik, erkekten gelen spermin döllenmesi ile kadýnýn doðumuna kadar süren yaklaþýk 9 ay süren döneme verilen isim.

Gebelik Belirtileri Nelerdir?

Kadýndaki adet gecikmesi, gebelik için en önemli bulgu olarak dikkat çeker. Fakat þunu unutmamak gerekir; adet gecikmesi kesin olarak gebe olduðunuzu göstermez. Kadýnýn yaþadýðý çevresel etkenler, psikolojik etkenler, stres, üzüntü gibi hadiseler adet bozukluklarýna neden olabilmektedir. Diðer gebelik belirtileri aþaðýdaki gibidir.

 • Mide bulantýsý ve kusma isteði
 • Halsizlik durumu
 • Göðüs bölgesindeki deðiþim
 • Ýdrar yollarýnda rahatsýzlýk
 • Ýþtah artmasý veya tiksinme
 • Metabolizma hýzýnýn artmasý
 • Duygusal deðiþim

Gebelik Haftasý Nedir?

Gebelik haftasý, hamile kadýnýn son adet baþlangýç tarihini veya gebe kalma tarihini alarak gebeliðin kaçýncý haftasýnda ve gününde olduðunu anlamasýný ifade etmektedir. Bu sayede gebe kalmýþ kadýn, bebeðinin geliþimini düzenli olarak hafta hafta veya gün gün takip eder ve bebeðinin geliþimi için o döneme uygun kendilsini planlar, programlar.

Kaç Haftalýk & Aylýk Hamileyim?

Son adet gününüz, gebelik tarihinizin baþlangýç tarihi olarak kabul edilmektedir. Yukarýdaki gebelik hesaplama formunu kullanarak gebeliðinizin kaçýncý haftasýnda ve gününde olduðunuzu görebilirsiniz.

Gebelik Takvimi

Hesaplama takviminden de anlaþýlacaðý gibi:

 • 1. Ay: 1 – 4. haftalarý,

 • 2. Ay: 5 – 8. haftalarý,

 • 3. Ay: 9 – 13. haftalarý,

 • 4. Ay: 14 – 17. haftalarý,

 • 5. Ay: 18 – 21. haftalarý,

 • 6. Ay: 22 – 26. haftalarý,

 • 7. Ay: 27 – 30. haftalarý,

 • 8. Ay: 31 – 35. haftalarý,

 • 9. Ay: 36 – 40. haftalarý

kapsamaktadýr.

Bebeðin Anne Karnýnda Geliþimi

Daha saðlýklý hamilelik geçirebilmenin en önemli kuralý düzenli olarak gebelik takibini yapmaktan geçer. Bu yüzden gebelik hesaplama aracýmýzý düzenli kullanmanýzý tavsiye ederiz. Gebelik süreniz boyunca sizi þüphelendiren bir durum olursa mutlaka doktorunuza baþvurun.

 

Tahmini Doðum Tarihim Ne Zaman?

Gebelik süresi tahmini olarak 9 ay 10 gün, hafta olarak ise 40. hafta son bulmaktadýr. Bu tarih tahmini olup genellikle 15 gün önce veya sonra doðumlar görünmektedir. Gebelik Hesaplama aracýmýzý kullanarak tahmini doðum tarihiniz hakkýnda fikir sahibi olabilir ya da geçmiþ gebe olma yýlýnýzý girerek doðumunuzun üzerinden kaç gün geçtiðini hesaplayabilirsiniz.

Yorum Sistemi Disqus
ARA
Girdiiniz Miktarn KDV'si
Kdv Hari Kdv Dahil
KDV Hari Miktar
%
KDV Tutar
00.00 TL.
KDV Dahil Tutar
00.00 TL.

DOUM GN HESAPLA

Hangi gn doduunuzu merak ediyormusunuz? Aadaki from alanna doum
tarihinizi yazn HesapMatik sizin iin hangi gn doduunuzu hesaplasn
Doduunuz Gn :
Doduunuz Ay :
Doduunuz Yl :
Hemen Hesapla

MESAFE HESAPLA

Nereden :
Nereye :
Mesafe Hesapla
� Copyright 2014 - Hesapmatik.com Online Hesaplama Merkezi
Hesapmatik Tescilli bir markad�r t�m Haklar� Sakl�d�r.
Sitede yer alan hesaplama ara�lar�n�n ve makalelerin telif haklar� yazarlar�n kendilerine veya yetki verdikleri ki�ilere aittir. ��eri�in izin al�nmadan kopyalanmas� ve kullan�lmas� 5846 say�l� Fikir ve Sanat Eserleri Yasas�na g�re yasakt�r.