Son Gncelleme30/05 : 07:46

Sigara Maliyeti Hesaplama

Sigara içmenin hem bütçenize hem de saðlýðýnýza ne kadar zarar verdiðini hesaplamak için aþaðýdaki formda sizden istenen alanlarý doldurunuz.
Sigara Maliyeti Hesaplama Formu
Hesaplama ekli :

Balama Tarihi :   
Gnlk
Dal
Adeti
:  
rn: 15
Gncel Paket Fiyat : rn: 10.50

Sigara Hakkýnda Genel Bilgi

Sigara, hiçbir canlýnýn tüketmediði zehirli bir madde olan tütünün ince bir kaðýda sarulmasýyla tüketilen bir çeþit zehirdir. Sigara içerisinde bulunan tütün, yapraklarýnda nikotinin de olduðu çeþitli kimyasal maddeler bulunduran bir çeþit bitkidir. Tarýmsal alanlarda nikotin böcek öldürücü sülfat olarak kullanýlmaktadýr. Bir paket sigarada bulunan nikotin miktarý insan saðlýðý için önemli bir risk oluþturmaktadýr.

Sigaranýn Ýçindeki Zehirli Maddeler

Sigaranýn Ýnsan Saðlýðýna Etkileri Nelerdir?

Sigara kullanýmý bir çok organ üzerinde ve neticesinde sistematik olarak bütün vücutta çok önemli hasarlara sebebiyet vermektedir. Aþaðýdaki listede sigara kullanan bir bireyin vücudunda gözlemleyebileceði genel rahatsýzlýklar listelenmiþtir:

 • Cildin bozulmasý ve erken yaþlanmasý

 • Diþlerin kararmasý ve kötü kokmasý ile beraber diþ eti hastalýklarý

 • Koku ve tat alma duyusunda azalma

 • Gýrtlak ve nefes borusunda tahribat, ses tellerinin zarar görmesi

 • Kalp ve damarlarýn gördüðü hasara baðlý olarak; kalp krizi, damar týkanýklýðý ve yüksek tansiyon

 • Erken yaþta görme kaybý yaþanmasý ve katarakt riskinin artmasý

 • Çekilen her nefeste elli bin hücrenin ölmesine baðlý olarak ileri yaþta bunama veya felç geçirme

 • Akciðerlerda aðýr tahribata baðlý olarak ciðerlerin iþlevini yitirmesi

 • Rahim, yumurtalýk ve testislerde kalýtýmsal bozukluklar

 • El, parmak veya týrnaklarda sararma

 • Nefes alýp vermede zorlanma, hücrelere yeterli oksijen taþýnamamasý ile erken yorulma

 • Hamile olan kadýnlarýn gebe iken içtiði sigaralardan dolayý bebeðin zarar görmesi

Sigara Ýçmek Ýnsan Ömrünü Ne Kadar Kýsaltýr?

Ýçinde bulunan nikotin maddesi sayesinde siraga içen her 4 kiþiden 3'ünde baðýmlýlýk yapan tek bir sigara insan ömründen ortalama 11 dakika çalmaktadýr. Genetik ve hormonel hastalýðý olan bireylerde bu süre artýþ gösterebilmektedir. Bu hesaba göre, günde sadece 1 paket sigara içen birey ömrünü ortalama 3-4 saat arasýnda kýsaltmaktadýr.

Sigaranýn Ýçerisindeki Zararlý Maddeler Nelerdir?

Sigaranýn içerisinde insan vücuduna zarar veren 4000'den fazla zararlý kimyasal olduðu bilinmektedir. Sigara içen kiþiler çoðunlukla içerisinde bulunan ve baðýmlýlýk yapan nikotin maddesini arzular fakat aslýnda zararýn en önemli kýsmý yanan tütünden çýkan katran ve diðer kimyasal maddelerden kaynaklanmaktadýr. Bu zararlý kimyasal maddeler baþlýca þöyledir:

 • Amonyak - temizlik ve hijyen amaçlý kullanýlýr

 • Aseton - kadýnlarda oje temizleme amaçlý kullanýlýr

 • Arsenik - zehir amaçlý kullanýlýr

 • Benzen - boya yapýmýnda kullanýlýr

 • Bütan ve Karbonmonoksit - Zehirli bir gazdýr

 • DDT - böcek zehiri olarak kullanýlýr

 • Metanol - bir çeþit yakýt

 • Polonyum - kansere yol açan radyoaktif bir maddedir

 • Kadmiyum - pil ve batarya yapýmýnda kullanýlýr

 • Siyanür - bir çeþit zehirdir

Sigarayý Nasýl Býrakabilirim?

Sigarayý býrakmaya kesin olarak karar verdiyseniz ilk yapmanýz gereken Saðlýk Bakanlýðý ALO 171 Sigara Býrakma Danýþma Hattý ný aramak olmalýdýr. ALO 171 Sigara Býrakma Danýþma Hattý, 27 Ekim 2010 tarihinde sigarayý býrakmak isteyen vatandaþlarýmýza destek olmak amacýyla kurulmuþ ve alanýnda uzman operatörlerin 7 gün 24 saat destek verdiði Saðlýk Bakanlýðý'na baðlý bir hizmettir. Hatta gelen talepler doðrultusunda danýþmanlar baðýmlýlýk derecesini tespit etmekte ve akabinde baðýmlýlýk derecesine göre sigarayý býrakma planý çýkarmakta ve hastayý ilgili polikinliðe sevk etmektedir.

Yorum Sistemi Disqus
ARA
Girdiiniz Miktarn KDV'si
Kdv Hari Kdv Dahil
KDV Hari Miktar
%
KDV Tutar
00.00 TL.
KDV Dahil Tutar
00.00 TL.

DOUM GN HESAPLA

Hangi gn doduunuzu merak ediyormusunuz? Aadaki from alanna doum
tarihinizi yazn HesapMatik sizin iin hangi gn doduunuzu hesaplasn
Doduunuz Gn :
Doduunuz Ay :
Doduunuz Yl :
Hemen Hesapla

MESAFE HESAPLA

Nereden :
Nereye :
Mesafe Hesapla
Copyright 2014 - Hesapmatik.com Online Hesaplama Merkezi
Hesapmatik Tescilli bir markadr tm Haklar Sakldr.
Sitede yer alan hesaplama aralarnn ve makalelerin telif haklar yazarlarn kendilerine veya yetki verdikleri kiilere aittir. eriin izin alnmadan kopyalanmas ve kullanlmas 5846 sayl Fikir ve Sanat Eserleri Yasasna gre yasaktr.