Son G�ncelleme01/10 : 11:29

Base64 Þifreleme

Base64 algoritmasýnda þifreleme yapýlacak metni yazarak þifreleme iþleminizi yapa bilirsiniz. Ayrýca þifre çöz butonuna týklayarak Base64 þifreli metni çözebilirsiniz.
Base64 Þifreleme Formu
ifrelenecek Metni yazn
ifreleme Tipi
ifrele ifreyi z

Base64 Þifreleme Nedir?

Base64 ikili verilerin (Ýngilizce: binary data) sadece ASCII karakterlerini kullanan ortamlarda iletilmesine ve saklanmasýna olanak tanýyan bir kodlama þemasýdýr. Base64 hesaplama aracýmýz çift yönlü olarak çalýþýr yani þifrelemiþ olduðunuz metni hesaplama aracýmýzdan tekrar çözebilirsiniz.

Base64 Çalýþma Þekli Nasýldýr?

Kodlama sýrasýnda 3 baytlýk veriler 6 bitlik dörtlü gruplara daðýtýlýrlar. Her bir 6 bitlik grup 0 ile 63 arasýnda bir sayý oluþturur (26=64). Aþaðýdaki eþleþmeye göre her sayý bir ASCII yazdýrma karakterine dönüþtürülür.

Bir base64 kodlamasýnýn uzunluðu daimi olarak 4' ün katlarý þeklindedir, uzunluðu 4' ün katý olmayan hiçbir metin geçerli bir base64 metin deðildir. base64 kodlamasý bitmiþ bir verinin uzunluðu 4'ün katý deðilse, gerektiði kadar '=' karakteri çýktýnýn sonuna eklenir, örneðin uzunluðu 10 olan bir çýktýnýn sonuna '==' eklenmelidir.

Örnek Base61 þifreleme

hesapmatik

Þifreli hali: aGVzYXBtYXRpaw==

hesaplama

Þifreli hali: aGVzYXBsYW1h

Yorum Sistemi Disqus
ARA
Girdiiniz Miktarn KDV'si
Kdv Hari Kdv Dahil
KDV Hari Miktar
%
KDV Tutar
00.00 TL.
KDV Dahil Tutar
00.00 TL.

DOUM GN HESAPLA

Hangi gn doduunuzu merak ediyormusunuz? Aadaki from alanna doum
tarihinizi yazn HesapMatik sizin iin hangi gn doduunuzu hesaplasn
Doduunuz Gn :
Doduunuz Ay :
Doduunuz Yl :
Hemen Hesapla

MESAFE HESAPLA

Nereden :
Nereye :
Mesafe Hesapla
� Copyright 2014 - Hesapmatik.com Online Hesaplama Merkezi
Hesapmatik Tescilli bir markad�r t�m Haklar� Sakl�d�r.
Sitede yer alan hesaplama ara�lar�n�n ve makalelerin telif haklar� yazarlar�n kendilerine veya yetki verdikleri ki�ilere aittir. ��eri�in izin al�nmadan kopyalanmas� ve kullan�lmas� 5846 say�l� Fikir ve Sanat Eserleri Yasas�na g�re yasakt�r.