Son G�ncelleme01/10 : 10:28

SHA1 Sifreleme

SHA1 Sifre oluþturmak için þifrelenecek Metni yazýn ve þifrele butonuna týklayýnýz.
SHA1 Þifreleme Formu
ifrelenecek Metni yazn

SHA1 Þifreleme Nedir?

Secure Hashing Algorithm olarak adlandýrýlan, þifreleme algoritmalarý içerisinde en yaygýn olarak kullanýlan algoritma olduðu kabul gören SHA1, United States National Security Agency tarafýndan tasarlanmýþtýr. “Hash” fonksiyonlarýna dayalý veritabaný yönetimine (database management) imkan saðlar.

SHA1 Þifreleme Özellikleri

  • SHA1 algoritmasý ile sadece þifreleme iþlemi yapýlýr, þifre çözümleme iþlemi yapýlamaz.
  • Diðer SHA algoritmalarý içerisinde en yaygýn olarak kullanýlan SHA1 algoritmasýdýr.
  • SHA1 algoritmasý ile 160 bitlik özetler oluþturulur. MD5 ve SHA1 arasýndaki temel fark oluþturduklarý özetlerdeki boyut farkýdýr.
  • SHA1 algoritmasý, e-posta þifreleme uygulamalarý, güvenli uzaktan eriþim uygulamalarý, özel bilgisayar aðlarý ve daha bir çok alanda kullanýlabilir.
  • Günümüzde güvenliði arttýrmak amacýyla SHA1 ve MD5 algoritmalarý birbiri ardýna kullanýlarak veriler þifrelenir.

.NET Teknolojisi ile SHA1 Þifreleme

.NET teknolojisi ile yazýlým geliþtirilirken, herhangi bir veride þifreleme yapmak için .NET Framework içerisinde yer alan System.Security.Cryptography kütüphanesi kullanýlýr. Bu kütüphane içerisinde yer alan fonksiyonlar sayesinde, yazýlýmcýnýn isteði doðrultusunda güvenli bir þekilde veri þifreleme ve þifre çözümleme yapýlabilmektedir. SHA1 algoritmasý kullanýlarak þifreleme yapýlabilmesi için SHA1CryptoServiceProvider sýnýfýnýn kullanýlmasý gereklidir.

SHA1 þifreleme örnekleri

Hesapmatik

Þifreli hali: 98254978112183c1de54bca7d295fb3ed0cb2adb

Hesaplama

Þifreli hali: 7f3d653d322a936c8a8dbe1ecc638ae4b572460a

Yorum Sistemi Disqus
ARA
Girdiiniz Miktarn KDV'si
Kdv Hari Kdv Dahil
KDV Hari Miktar
%
KDV Tutar
00.00 TL.
KDV Dahil Tutar
00.00 TL.

DOUM GN HESAPLA

Hangi gn doduunuzu merak ediyormusunuz? Aadaki from alanna doum
tarihinizi yazn HesapMatik sizin iin hangi gn doduunuzu hesaplasn
Doduunuz Gn :
Doduunuz Ay :
Doduunuz Yl :
Hemen Hesapla

MESAFE HESAPLA

Nereden :
Nereye :
Mesafe Hesapla
� Copyright 2014 - Hesapmatik.com Online Hesaplama Merkezi
Hesapmatik Tescilli bir markad�r t�m Haklar� Sakl�d�r.
Sitede yer alan hesaplama ara�lar�n�n ve makalelerin telif haklar� yazarlar�n kendilerine veya yetki verdikleri ki�ilere aittir. ��eri�in izin al�nmadan kopyalanmas� ve kullan�lmas� 5846 say�l� Fikir ve Sanat Eserleri Yasas�na g�re yasakt�r.