Son G�ncelleme01/10 : 10:28

Kredi Hesaplama

Kredi türünüzü seçerek alacaðýnýz toplam kredi tutarýný veya ödeyeceðiniz aylýk taksit tutarlarýný anýnda hesaplaya bilirsiniz.
Sitene Ekle
Kredi Hesaplama Formu
Kredi Tr :
Kredi Hesaplama ekli :
Alacanz toplam kredi tutaryla hesaplayn
deyeceiniz aylk taksitle hesaplayn
Hesaplanacak Kredi Tutar :
TL. (rn. 5000)
Ka Taksit Hesaplanacak :
(rn. 12)
Faiz Oran :
(rn. 1.64)

Kredi Hesaplama Formu

Kredi hesaplama formunu kullanarak ihtiyaçlarýnýz doðrultusunda kredi çeþitlerine göre aylýk ödeyeceðiniz taksit tutarlarýný, faiz, yasal kesnti oranlarýný ve geri ödeme planýnýzý anýnda hesaplaya bilirsiniz.

Kredi nedir?

Belirli miktardaki satýn alma gücünün, belirli bir süre için ve geri verilmek üzere bir bedel (genellikle faiz) karþýlýðý gerçek ya da tüzelkiþilere veril ücrete kredi denir.

Kredi Çeþitleri Nelerdir?

Konut Kredisi:

Konut kredisi (Mortgage Kredisi), Ýpotekli Konut Kredisi ya da Tutulu Satýþ Kredisi olarak da bilinir. Mortgage taþýnmaz malýn ipotek alýnmasý þartýyla verilen bir kredidir. Mortgage kredisinin bütün taksitlerinin ödemesi tamamlandýðýnda, ipotek durumu ortadan kalkar. Mortgage kredisinin vadesi 1 ile 20 yýl arasýnda deðiþmektedir.

Binek Taþýt Kredisi:

Taþýt kredisi günümüzde en sýk kullanýlan kredi türlerinden biridir. Sýfýr (0) ya da ikinci el araçlarýn alýmý sýrasýnda kullanabileceðiniz bir tür tüketici kredisidir. Kullanabileceðiniz kredi miktarý bankalara göre deðiþiklik gösterebileceði gibi aracýnýz sýfýr kilometre ise aracýn o anki piyasa deðerine, ikinci el ise güncel kasko deðerine göre de deðiþiklik gösterebilir. Bankalar kredi miktarýný belirlerken genellikle aracýn deðerinin tamamýný karþýlamazlar.

Bireysel Ýhtiyaç Kredisi:

Ýhtiyaç / Nakit Kredisi, bankalar tarafýndan nakit ihtiyacýnýzý karþýlamak üzere sunulan bir kredi türüdür.

Bankalar arasýnda farklýlýk gösterse de genellikle 60 ay'a kadar vadelendirilir. Toplam olarak 30.000 TL üst sýnýrlýdýr kiþiden kiþiye veya bankadan bankaya bu oran deðiþe bilir.

Ýhtiyaç kredileri, kiþinin ihtiyacýna göre bankalarca özelleþtirilerek farklý isimlendirilebilir. Örneðin; Evlilik Kredisi, Eðitim Kredisi, Tatil Kredisi, Saðlýk Kredisi vb. gibi isimlerde olabilir. Ýhtiyaç kredisi ürünleri TL ya da Döviz, Sabit ya da Deðiþken faizli olarak kullanýlabilir. Bankalar belirli dönemlerde kampanyalar hazýrlayarak avantajlý kredi kullandýrma imkaný sunarlar.

Ticari Ýhtiyaç Kredisi:

Talep edilen kredi tutarýnýn tamamýný bir defada kullandýðýnýz, geri ödemelerini ise belirlenen vade içerisinde anapara+faiz+diger kesintiler toplamýndan oluþan, aylýk ve eþit taksitler halinde geri ödediðiniz kredi türüdür.

Ticari Taþýt Kredisi:

Firmanýzýn, taþýt / filo alýmý veya yenilemesinde finansman saðlamak amacýyla kullandýrýlan kredi türüdür.

Avantajlarý

  • Kolay Geri Ödeme: Krediyi eþit taksitletle geri ödeyebilir ya da 3 ay ödemesiz süreden yararlanabilirsiniz.
  • Faiz Avantajý: Filo kredisi kullanýyorsanýz, Taþýt Kredisinden daha düþük bir faiz oranýyla kredi kullanýrsýnýz.
  • Uzun Süreli Finansman: Firmanýza uzun süreli finansman olanaðý saðlanýr.
  • Kullaným: 0 km ve ikinci el araçlar için geçerlidir.

Kredi ile ilgili diðer hesaplama formlarýmýz.

- Bireysel Ýhtiyaç Kredisi Hesaplama
- Konut Kredisi Hesaplama
- Taþýt Kredisi Hesaplama

Google aramalarý:

Kredi hesap makinesi, kredi hesaplama tablosu, konut kredisi hesaplama tablosu, kredi ödeme planý, kredi hesaplama programý, kredi geri ödeme hesaplama ,
kredi geri ödeme, kredi hesaplama motoru, kredi hesaplama aracý, kredi ödeme planý hesaplama, kredi ödeme tablosu

Yorum Sistemi Disqus
ARA
Girdiiniz Miktarn KDV'si
Kdv Hari Kdv Dahil
KDV Hari Miktar
%
KDV Tutar
00.00 TL.
KDV Dahil Tutar
00.00 TL.

DOUM GN HESAPLA

Hangi gn doduunuzu merak ediyormusunuz? Aadaki from alanna doum
tarihinizi yazn HesapMatik sizin iin hangi gn doduunuzu hesaplasn
Doduunuz Gn :
Doduunuz Ay :
Doduunuz Yl :
Hemen Hesapla

MESAFE HESAPLA

Nereden :
Nereye :
Mesafe Hesapla
� Copyright 2014 - Hesapmatik.com Online Hesaplama Merkezi
Hesapmatik Tescilli bir markad�r t�m Haklar� Sakl�d�r.
Sitede yer alan hesaplama ara�lar�n�n ve makalelerin telif haklar� yazarlar�n kendilerine veya yetki verdikleri ki�ilere aittir. ��eri�in izin al�nmadan kopyalanmas� ve kullan�lmas� 5846 say�l� Fikir ve Sanat Eserleri Yasas�na g�re yasakt�r.